Patents

 

The list contains only the first application. The bibliographic data are as follows: inventor, title, patent number (italic), date of application (in parentheses) and applicant.

 

 1. Anita Wegert, Bert Nolte, Klaus Linz, Stephanie Harlfinger, Babette-Yvonne Kögel, Paul Ratcliffe, Fritz Theil, Olga Gröger, Birgit Braun
  Substituierte aza-spiro(4.5)decan-derivate
  WO 2016/008583 A1 (21.01.2016), GRÜNENTHAL GMBH
 2.  

 3. Anita Wegert, Sven Kühnert, René Michael Koenigs, Bert Nolte, Klaus Linz, Stephanie Harlfinger, Babette-Yvonne Kögel, Paul Ratcliffe, Fritz Theil, Olga Gröger, Birgit Braun
  Substituted azaspiro(4.5)decane derivatives
  WO 2016/008582 A1 (21.01.2016), GRÜNENTHAL GMBH
 4.  

 5. Graham, Keith; Klar, Ulrich; Briem, Hans; Hichtcock, Marion; Bärfacker, Lars; Eis, Knut; Schulze, Volker; Siemeister, Gerhard; Bone, Wilhelm; Schröder, Jens; Holton, Simon; Lienau, Philip; Tempel, René; Sonnenschein, Helmut; Bálint, Jozsef; Graubaum, Heinz
  3-AMINO-1,5,6,7-TETRAHYDRO-4H-INDOL-4-ONES
  WO 2015/193339 A1 (23.12.2015), BAYER PHARMA AG
 6.  

 7. Klaus Linz, Saskia Zemolka, Bert Nolte, Stefan Schunk, Hans Schick
  Cis-Tetrahydro-Spiro(Cyclohexan-1,1′-Pyrido[3,4-b]Indol)-4-Amin-Derivate
  EP 2740476 A1 (07.04.2014), GRÜNENTHAL GMBH
 8.  

 9. B. Nolte, W. Schröder, K. Linz, W. Englberger, H. Schick, H. Graubaum, B. Braun, S. Ozegowski, J. Bálint, H. Sonnenschein
  Substituted 4-Aminocyclohexane Derivates
  US-Pat. 8,835,689 (25.03.2009), Grünenthal GmbH
 10.  

 11. Sonnenschein, Helmut; Schick, Hans; Schröder, Wolfgang; Englberger, Werner Günter; Frormann, Sven; Linz, Klaus; Hinze, Claudia; Zemolka, Saskia; Nolte, Bert
  Substituierte spirocyclische Cyclohexan-Derivate
  WO2009118173 (25.03.2009), GRÜNENTHAL GMBH
 12.  

 13. Theil, Fritz; Sonnenschein, Helmut; Schick, Hans; Kaufmann, Jens; Gebauer, Julian; Schröder, Wolfgang; Englberger, Werner Günter; Linz, Klaus; Saunders, Derek John; Nolte, Bert; Zemolka, Saskia
  Substituierte Cyclohexyldiamine
  WO2009118174 (25.03.2009), GRÜNENTHAL GMBH
 14.  

 15. B. Nolte, W. Schröder, K. Linz, W. Englberger, H. Schick, H. Graubaum, B. Braun, S. Ozegowski, J. Bálint, H. Sonnenschein
  Substituted 4-Aminocyclohexane Derivates
  US-Pat. 8,835,689 (25.03.2009), GRÜNENTHAL GMBH
 16.  

 17. Braun, geb. Roloff, Birgit; Bálint, József; Sonnenschein, Helmut; Schick, Hans; Ozegowski, Sigrid; Graubaum, Heinz; Englberger, Werner Günter; Linz, Klaus; Schröder, Wolfgang; Nolte, Bert
  Substituierte 4-Aminocyclohexan-Derivate
  WO2009118168 (25.03.2009), GRÜNENTHAL GMBH
 18.  

 19. Theil, Fritz; Braun, geb. Roloff, Birgit; Englberger, Werner Günter; Schröder, Wolfgang; Linz, Klaus; Schunk, Stefan; Zemolka, Saskia
  Spiro(5.5)undecan Derivate
  WO2009118169 (25.03.2009), GRÜNENTHAL GMBH
 20.  

 21. Theil, Fritz; Englberger, Werner Günter; Linz, Klaus; Zemolka, Saskia; Frormann, Sven
  Hydroxymethylcyclohexylamine
  WO2009118171 (25.03.2009), GRÜNENTHAL GMBH
 22.  

 23. Sonnenschein, Helmut; Henkel, Birgitta; Bálint, József; Schick, Hans; Schröder, Wolfgang; Englberger, Werner Günter; Nolte, Bert; Linz, Klaus; Zemolka, Saskia; Schunk, Stefan
  (Hetero-)aryl-Cyclohexan-Derivate
  WO2009118163 (25.03.2009), GRÜNENTHAL GMBH
 24.  

 25. Bijsterveld, Edward; Theil, Fritz; Hees, Sabine; Englberger, Werner Günter; Jostock, Ruth; Sundermann, Bernd; Reich, Melanie; Oberbörsch, Stefan
  Substituierte Sulfonamid-Derivate
  WO2009115257 (16.03.2009), GRÜNENTHAL GMBH
 26.  

 27. Theil, Fritz; Linz, Klaus; Englberger, Werner Günter; Zemolka, Saskia; Schunk, Stefan
  Substituierte 4-Aminocyclohexan-Derivate
  WO2009106307 (25.02.2009), GRÜNENTHAL GMBH
 28.  

 29. Theil, Fritz; Graubaum, Heinz; Bijsterveld, Edward; Sundermann, Bernd; Strünker, Timo; Englberger, Werner Günter; Hees, Sabine; Jostock, Ruth; Merla, Beatrix; Reich, Melanie; Oberbörsch, Stefan
  Substituierte Sulfonamid-Derivate
  WO2008131947 (28.04.2008), GRÜNENTHAL GMBH
 30.  

 31. Graubaum, Heinz; Theil, Fritz; Bijsterveld, Edward; Jagusch, Utz-Peter; Sundermann, Bernd; Merla, Beatrix; Hennies, Hagen-Heinrich; Englberger, Werner Günter; Strünker, Timo; Schunk, Stefan; Oberbörsch, Stefan; Reich, Melanie
  Substituierte Amid-Derivate
  WO2008131946 (28.04.2008), GRÜNENTHAL GMBH
 32.  

 33. Graubaum, Heinz; Gruß, Michael; Saunders, Derek John; Schunk, Stefan; Zemolka, Saskia
  Spirocyclische Cyclohexan-Derivate
  WO2008101659 (19.02.2008), GRÜNENTHAL GMBH
 34.  

 35. Sonnenschein, Helmut; Schick, Hans; Graubaum, Heinz; Kögel, Babette-Yvonne; Hinze, Claudia; Englberger, Werner Günter; Linz, Klaus; Schunk, Stefan; Zemolka, Saskia
  Substituierte Heteroaryl-Derivate
  WO2008009415 (17.07.2007), GRÜNENTHAL GMBH
 36.  

 37. Schick, Hans; Englberger, Werner Günter; Kögel, Babette-Yvonne; Bergrath, Ellen; Linz, Klaus; Zemolka, Saskia; Schunk, Stefan
  Spirocyclische Azaindol-Derivate
  WO2008009416 (17.07.2007), GRÜNENTHAL GMBH
 38.  

 39. Graubaum, Heinz; Sundermann, Bernd; Kögel, Babette-Yvonne; Schunk, Stefan; Merla, Beatrix; Oberbörsch, Stefan; Englberger, Werner Günter; Hennies, Hagen-Heinrich
  Spirocyclische Cyclohexan-Derivate
  WO2007124903 (25.04.2007), GRÜNENTHAL GMBH
 40.  

 41. Graubaum, Heinz; Sundermann, Bernd; Englberger, Werner Günter; Oberbörsch, Stefan; Merla, Beatrix
  Substituierte Oxazol-Derivate
  WO2007079928 (19.12.2006), GRÜNENTHAL GMBH
 42.  

 43. Graubaum, Heinz; Sundermann, Bernd; Englberger, Werner Günter; Hennies, Hagen-Heinrich; Merla, Beatrix; Oberbörsch, Stefan
  Substituierte Oxadiazol-Derivate
  WO2007079931 (19.12.2006), GRÜNENTHAL GMBH
 44.  

 45. Graubaum, Heinz; Sundermann, Bernd; Englberger, Werner Günter; Hennies, Hagen-Heinrich; Merla, Beatrix; Oberbörsch, Stefan
  Substituierte Imidazolin-Derivate
  WO2007079927 (19.12.2006), GRÜNENTHAL GMBH
 46.  

 47. Graubaum, Heinz; Englberger, Werner Günter; Hennies, Hagen-Heinrich; Kögel, Babette-Yvonne; Bloms-Funke, Petra; Kless, Achim; Sundermann, Bernd; Oberbörsch, Stefan; Merla, Beatrix
  Substituierte Cyclohexylmethyl-Derivate
  WO2007079930 (19.12.2006), GRÜNENTHAL GMBH
 48.  

 49. Theil, Fritz; Graubaum, Heinz; Griebel, Carsten; Saunders, Derek John; Frosch, Stefanie; Frormann, Sven
  In 3-Position heterocyclisch substituierte Pyrrolidin(thi)one
  WO2007062817 (29.11.2006), GRÜNENTHAL GMBH
 50.  

 51. Sonnenschein, Helmut; Schick, Hans; Bahrenberg, Gregor; Jostock, Ruth; Reich, Melanie; Frank-Foltyn, Robert
  Substituierte Spiro-Verbindungen und deren Verwendung zur Herstellung von Arzneimitteln
  WO2006136245 (17.05.2006), GRÜNENTHAL GMBH
 52.  

 53. Schick, Hans; Henkel, Birgitta; Sonnenschein, Helmut; Bahrenberg, Gregor; Jostock, Ruth; Reich, Melanie; Frank-Foltyn, Robert
  Substituierte Spiro-Verbindungen und deren Verwendung zur Herstellung von Arzneimitteln
  WO2006122770 (17.05.2006), GRÜNENTHAL GMBH
 54.  

 55. Schick, Hans; Henkel, Birgitta; Theil, Fritz; Bahrenberg, Gregor; Jostock, Ruth; Reich, Melanie; Frank-Foltyn, Robert
  Substituierte Spiro-Verbindungen und deren Verwendung zur Herstellung von Arzneimitteln
  WO2006122769 (17.05.2006), GRÜNENTHAL GMBH
 56.  

 57. Schick, Hans; Gröger, Olga; Theil, Fritz; Sonnenschein, Helmut; Kudick, René; Henkel, Birgitta; Jostock, Ruth; Frank-Foltyn, Robert
  Salze substituierter Allophansäureester und deren Verwendung in Arzneimitteln
  WO2006122772 (17.05.2006), GRÜNENTHAL GMBH
 58.  

 59. Schick, Hans; Sundermann, Bernd; Frank-Foltyn, Robert
  Pentafluorsulfanyl-substituierte Verbindung und deren Verwendungzur Herstellung von Arzneimitteln
  WO2006122773 (17.05.2006), GRÜNENTHAL GMBH
 60.  

 61. Sonnenschein, Helmut; Schick, Hans; Sundermann, Bernd; Frank-Foltyn, Robert
  Substituierte zyklische Harnstoff-Derivate und deren Verwendung zur Herstellung von Arzneimitteln
  WO2006111346 (18.04.2006), GRÜNENTHAL GMBH
 62.  

 63. Sonnenschein, Helmut; Sundermann, Bernd; Schick, Hans; Hinze, Claudia
  Spirocyclische Cyclohexan-Derivate
  WO2006018184 (09.08.2005), GRÜNENTHAL GMBH
 64.  

 65. Theil, Fritz; Gröger, Olga; Zimmer, Oswald
  Verfahren zur Herstellung von in 3-Position heterocyclisch sub-stituierten Piperidin-2,6-dionen
  WO2005116008 (24.05.2005), GRÜNENTHAL GMBH
 66.  

 67. Schick, Hans; Henkel, Birgitta; Hinze, Claudia; Sundermann, Bernd
  Substituierte Cyclohexylessigsäure-Derivate
  WO2005110976 (06.05.2005), GRÜNENTHAL GMBH
 68.  

 69. Schick, Hans; Hinze, Claudia; Sundermann, Bernd
  Substituierte Cyclohexylcarbonsäure-Derivate
  WO2005110977 (06.05.2005), GRÜNENTHAL GMBH
 70.  

 71. Sonnenschein, Helmut; Henkel, Birgitta; Schick, Hans; Merla, Beatrix; Oberbörsch, Stefan; Friderichs, Elmar Josef; Kögel, Babette-Yvonne; Schröder, Wolfgang; Saunders, Derek John; Linz, Klaus; Sundermann, Bernd; Frormann, Sven; Hinze, Claudia
  Spirocyclische Cyclohexan-Derivate
  WO2005066183 (21.12.2004), GRÜNENTHAL GMBH
 72.  

 73. Schick, Hans; Henkel, Birgitta; Hinze, Claudia; Sundermann, Bernd
  Spirocyclische Cyclohexan-Derivate
  WO2005063769 (21.12.2004), GRÜNENTHAL GMBH
 74.  

 75. Henkel, Birgitta; Schick, Hans; Lipkin, Michael Jonathan; Sonnenschein, Helmut; Rose, Valerie Sarah; Oberbörsch, Stefan; Sundermann, Bernd; Aulenbacher, Otto; Kögel, Babette-Yvonne; Englberger, Werner Günter; Linz, Klaus; Friderichs, Elmar Josef; Hinze, Claudia
  Spirocyclische Cyclohexan-Derivate
  WO2004043967 (05.11.2003), GRÜNENTHAL GMBH
 76.  

 77. Sonnenschein, Helmut; Schick, Hans; Hinze, Claudia
  N-Piperidyl-cyclohexan-Derivate
  WO2004043949 (05.11.2003), GRÜNENTHAL GMBH
 78.  

 79. Schick, Hans; Hinze, Claudia
  Cyclohexyl-Harnstoff-Derivate
  WO2004043909 (05.11.2003), GRÜNENTHAL GMBH
 80.  

 81. Schick, Hans; Hinze, Claudia; Sundermann, Bernd
  4-Hydroxymethyl-1-aryl-cyclohexylamin-Derivate
  WO2004043902 (05.11.2003), GRÜNENTHAL GMBH
 82.  

 83. Schick, Hans; Hinze, Claudia; Sundermann, Bernd
  4-Aminomethyl-1-aryl-cyclohexylamin-Derivate
  WO2004043899 (05.11.2003), GRÜNENTHAL GMBH
 84.  

 85. Schick, Hans; Hinze, Claudia; Sundermann, Bernd
  4-Alkyl-1-aryl-cyclohexylamin-Derivate
  WO2004043900 (05.11.2003), GRÜNENTHAL GMBH
 86.  

 87. Theil, Fritz; Zimmer, Oswald; Germann, Tieno; Buschmann, Helmut Heinrich; Frosch, Stefanie
  In 3-Position heterocyclisch substituierte Piperidin-2,6-dione
  WO03053956 (18.12.2002), GRÜNENTHAL GMBH
 88.  

 89. Schick, Hans; Englberger, Werner Günter; Kögel, Babette-Yvonne; Wedler, Christine; Sattlegger, Michael; Buschmann, Helmut Heinrich; Przewosny, Michael
  Substituierte Indole
  WO03037863 (23.10.2002), GRÜNENTHAL GMBH
 90.  

 91. Kögel, Babette-Yvonne; Englberger, Werner Günter; Schick, Hans; Przewosny, Michael; Sattlegger, Michael; Buschmann, Helmut Heinrich
  Substituierte Benzo[b]azepin-2-on-Verbindungen
  WO03037873 (23.10.2002), GRÜNENTHAL GMBH
 92.  

 93. Kögel, Babette-Yvonne; Englberger, Werner Günter; Schick, Hans; Przewosny, Michael; Sattlegger, Michael; Buschmann, Helmut Heinrich
  Substituierte 1H-Chinoxalin-2-on-Verbindungen und substituierte 4-Aryl- und 4-Heteroarylcyclohexan-Verbindungen
  WO03037879 (23.10.2002), GRÜNENTHAL GMBH
 94.  

 95. Kögel, Babette-Yvonne; Englberger, Werner Günter; Schick, Hans; Przewosny, Michael; Sattlegger, Michael; Buschmann, Helmut Heinrich
  Substituierte 1H-Chinolin-2-on-Verbindungen
  WO03037870 (23.10.2002), GRÜNENTHAL GMBH
 96.  

 97. Schick, Hans; Henkel, Birgitta; Sattlegger, Michael; Englberger, Werner Günter; Buschmann, Helmut Heinrich; Przewosny, Michael
  Substituierte Octahydrophenanthren-Verbindungen
  WO03016261 (08.08.2002), GRÜNENTHAL GMBH
 98.  

 99. C. Wedler, H. Schick
  Verfahren für die Herstellung von Oxetan-2-onen und Zwischenprodukte
  DE19703713 (23.01.1997)